Info 23.2 kl. 7:38!

Afbrydelser af vandet i Nordbyen ons. d. 24.2 kl. 10-16: I forbindelse med fase 1 omkring opkobling af det nye anlæg på Gl. Rye Vandværk vil der være afbrydelser af vandet onsdag den 24. februar fra kl. 10:00 til ca. 16:00: Vi lukker vandet fra Bison og nord ud af byen (Lyngdal og dele af Emborgvej bliver ikke berørt). Vi forventer at have den nedre zone klar i næste uge, mere om det senere.

Beskrivelse af anlægget

Vandværket med dets installationer er nyopført i år 2000. Vandværket leverer vand til over 500 forbrugere og er fremtidssikret til levering af vand til op mod 1000 forbrugere.

Boringer

Vandværket forsynes fra 3 boringer DGU nr. 97.480, 97.641 og 97.836, der er etableret i henholdsvis 1975, 1980 og 1991. Boringerne er filtersat i intervallet fra 45 m.u.t. til 58 m.u.t. Boringerne er filtersat i et spændt magasin, hvor vandet stiger til en rovandsstand på ca. 22 meter under terræn.

Råvandskvaliteten

Der bliver periodevis (hvert andet år) udtaget vandprøver af råvandet. Analyserne viser, at der ikke er miljøfremmede stoffer som oliekomponenter, chlorerede opløsningsmidler eller i vandet.

Der er dog et højt indhold af kalkaggressivt CO2 med et indhold på over 60. Der er endvidere et indhold af jern og mangan på et relativt normalt niveau.

Et større indhold af kalkaggressivt CO2 kan betyde, at der kan ske tæring af rør m.m. og jern og mangan kan udfælde i rør m.m. I vandbehandlingen filtreres jern og mangan derfra fra vandet og pH reguleres således, at indholdet af kalkaggressivt CO2 falder til et acceptabelt niveau.

Geologi og beskyttelse af vandet

Råvandet indvindes fra et relativt godt beskyttet magasin, under flere lerlag på en samlet tykkelse på op til 15 meter. Vandet betegnes som relativt nyt vand. Og dermed er vandet meget blødt, det betyder at vaskemaskiner, opvaskemaskiner m.m. skal indstilles efter det. Det betyder endvidere, at der kan doseres mindre sæbe. Vandets kvalitet med et lille indhold af kalk har endvidere den effekt, at det ikke er nødvendigt med en så ofte afkalkning af husholdningsmaskiner m.m.

Det vurderes samlet set, at vandet ikke dannes lokalt ved boringerne, men fra områder nordvest fra værket. Der er ikke større industri og landbrugsdrift i områderne omkring boringerne, det betyder der umiddelbart ikke er en stor risiko for en forurening af drikkevandet.

Pumper

Pumperne i boringerne er SP7 pumper, og er blevet etableret i 2007. Pumperne er frekvensstyret, således at der pumpes mest skånsomt på boringerne. Det betyder samtidigt at de pumper optimalt i forhold til elforbruget.

Pumperne tages ud på skift til rensning og service af en brøndborer hvert 3. år.

Vandbehandling

Det oppumpede vand ledes til to lukkede trykfiltre, et forfilter og et efterfilter. Før vandet løber til filtrene bliver det iltet, dermed udfældes jern og mangan der filtreres fra i trykfiltrene. Trykfiltrene er opbygget med lag af sand og sten i forskellige kornstørrelser.

For at regulere pH og sænke aggressiv CO2 til et acceptabelt niveau tilføres filtrene pH regulerende Akdolit. Akdolitten tilsættes efter behov alt efter hvor stort forbruget er, typisk en gang ugentlig.

Filtrene returskylles for at fjerne det udfældede jern og mangan. I forbindelse med returskylningen bliver der blæst luft gennem filtrene for at banke jernet af filtermaterialet.

Returskyldningen foretages normalt 2 gange ugentligt, afhængig af det aktuelle forbrug.

Skylleintervallerne styres af SRO-anlægget.

Der er aftalt service på anlægget med 4 gange servicegennemgang om året, j.f. Dok. 11-1.

SRO-Anlæg (Styring-Regulering-Overvågning)

SRO-anlægget er et computersystem der bl.a. styrer oppumpning af vandet fra boringerne, således at de pumper med en turnus på skift, hver 3. dag.

SRO styrer ligeledes udpumpningen af vandet fra rentvandstanken og der er en føler der måler om der er tilstrækkeligt med vand i tanken og den ikke løber over.

Der er placeret divere i boringerne, der måler vandstanden og giver oplysninger til anlægget om vandstanden er stabil og ikke bliver sænket for meget ved pumpning.

SRO-anlægget styrer endvidere returskylningen af filtrene, hvor intervallet for returskylningen kan ændres om nødvendigt.

Hvis SRO-anlægget er ude af drift kan driften af pumperne køre manuelt.

El-tavle

Eltavlen er bestykket med PLC komponenter m.m. Med et krav fra forsikringen foretages der hvert andet år (i lige årstal) en Thermografering af tavlen for overgang på tavlen. Viser resultatet ingen fejl og mangler, udløser det en billigere forsikring.

Rentvandstanken

Tanken har en kapacitet på 250m3, og kan forsyne forbrugerne en dag ved normalt forbrug. Tanken inspiceres efter behov af en dykker, det blev gjort i 2013, hvor der blev opdaget mindre revner, der straks blev udbedret. Det vurderes løbende hvornår der skal ske en inspicering igen. Det forventes at blive omkring 2018.

Bundfældningstanken

Tanken bruges til opsamling af returskyllevandet, og her bundfældes jern og mangan. 

Tanken tømmes en gang årligt, tømmes yderligere hvis der opstår behov for det.

glryevandvaerk.jpg