11.4.2016:

Gl. Rye Vandværks beretning 2015

Formandens beretning, aflagt på generalforsamlingen 12.4.2016.

Bestyrelsen

Der var ingen ændringer af bestyrelsen efter sidste generalforsamling. Bestyrelsen blev konstitueret med Bent Jensen som vandværkspasser (har også telefonvagten), Per Rasmussen som kasserer og Steffen G.

Lauridsen som formand, menige medlemmer Heidi Hinge og Karsten Dreier og suppleanterne Else Jensen (kommunikationsmedarbejder) og Bente Sivertsen.

Drift af ledningsnettet

Der har ikke været større ledningsbrud, men vi observerer mindre vandspild løbende. Spildet er ikke alarmerende og vi har ikke gjort de større tiltag for at lokalisere dem.

De nye vandmålere - årsaflæsning

Det kan oplyses, at der kom data ind fra alle målere, og der var kun få der skulle følges op på. Bestyrelsen er enig om, at det er en stor succes med etablering af de nye digitale målere.

Drift af værket

Der er udpumpet 59.817 m3 vand og vi har haft et spild på ca. 5.050 m3 vand (8,4 % spild). Spildet ligger over niveauet fra tidligere år hvor der har været 3-4 % spild. Det er selvfølgelig for højt et spild, men som nævnt følger vi løbende udviklingen. Det kan oplyses at der er udpumpet ca. 1.000 m3 mindre end i 2014, det kan skyldes at det generelt har været et meget vådt år i 2015, og det var meget tørt i 2014.

Vandanalyser

Der har ikke været nogen overskridelser af kvalitetskriterierne for de enkelte parametre på de analyserede vandprøver. Analyseresultaterne er offentliggjort på Vandværkets hjemmeside og i Aktuelt.

Vandværkets administration

Vandværket har som bekendt siden 2011 haft en aftale med Brædstrup forsyning om udførsel af brugeradministrationen m.m. Det samarbejde er nu udvidet til også at omfatte den elektroniske aflæsning af de nye målere.

Det skal oplyses, at bestyrelsen er meget tilfreds med samarbejdet med Brædstrup og samarbejdet kører særdeles fint.

Andre aktiviteter 

Vi lever op til vores mål om, at have et indlæg hver gang i Gl. Rye Aktuelt i løbet af året. 

Planer for det kommende år 

Beredskabsplanen forventes færdiggjort.

Det skal nævnes at Gl. Rye vandværk er aktiv i Vandrådet for Skanderborg Kommune, hvor Steffen G. Lauridsen er formand, men fratræder til repræsentantskabes møder senere i april. Formanden har deltaget i udfærdigelse af materiale om kampagnen om giftfrie haver, der er vigtig i forbindelse med grundvandsbeskyttelse.

I forbindelse med udfærdigelse af den kommende vandforsyningsplan for Skanderborg kommune er der afholdt møder med Skanderborg kommune og med vandværkerne i kommunen. I den forbindelse vil der komme et krav om et samarbejde vandværkerne imellem. Om samarbejdet kun bliver i Forsyningsområdet Himmelbjerget, som udover Gl Rye består af Glarbo, Emborg og Fuglebjerg vandværker vides ikke på nuværende tidspunkt. I dette samarbejde kan der endvidere komme et krav om en fælles fond/pulje til Grundvandsbeskyttelse. Hvor meget der skal bidrages med for de enkle vandværker er ikke besluttet på nuværende tidspunkt.

Det må forventes at der ved næste generalforsamling ligger en plan for Skanderborg Vandværkers samarbejde.

Afslutning

Der skal der siges en stor tak til bestyrelsen og de to suppleanter for det store engagement og konstruktive arbejde i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.

Der skal rettes en særlig stor tak til vandværkspasseren og vores kasserer. Bent styrer driften af vandværket på en professionel måde og Per følger op på vigtige ting i forhold til økonomien.

glryevandvaerk.jpg