Beredskabsplan godkendt 17.12.2020

Denne beredskabsplan for Gl. Rye Vandværk indeholder en plan for de foranstaltninger, der skal træffes for at sikre forsyningen af drikkevand under akutte og  ekstraordinære forhold.

00: Indledning

Planen omhandler bl.a. indsatsen ved ledningsbrud, misfarvet vand, forurening etc. I disse situationer har forbrugerne således enten intet vand, for lidt vand eller forurenet vand, der kan være sundhedsskadeligt, eller vand farvet med mangan der kun udgør en gene, men ikke er sundhedsskadeligt. 

Beredskabsplanen er et lokalt supplement til Skanderborg Kommunes overordnede beredskabsplan.

På baggrund af Vandværkets politik omkring GDPR og terrorsikring lægges der kun bestemte udvalgte dokumenter på hjemmesiden og samme dokumenter sendes til Kommunen. Hvilket vil fremgå af de enkelte dokumenter.

Planen er godkendt 17.12.2020 og revideret den 30.3.2021.

04: Alarmeringsplan

Alarmeringsplanen viser, hvem der gør hvad og hvem der skal kontaktes i de forskellige situationer.

Ved fejl på driftsanlægget sker alarmeringen på følgende vis: Alarm opstår via SRO-anlægget, herefter går alarmen videre til vandværkspasserens telefon, tages den ikke går den videre til formanden, tages den ikke her, går den videre til kasseren.

Ved henvendelse om unormal vandforsyning skal Gl. Rye Vandværk eller den myndighed, der modtager meddelelsen handle som beskrevet her i alarmeringsplanen.

Inden for normal arbejdstid vil henvendelsen almindeligvis blive rettet til enten vandværket (vandværkspasser) eller til kommunen som tilsynsmyndighed ved vandværket.

Uden for normal arbejdstid kan det f.eks. være alarmcentralen eller redningsberedskabet, der modtager henvendelsen.

Orientering af forbrugerne

Inden for normal arbejdstid kan der ved eksempelvis større ledningsbrud og deraf følgende ingen vand hos forbrugerne, gives besked ud via SMS-service via Brædstrup Fjernvarme.

Uden for normal arbejdstid kan der via Portalbestyreren blive lagt en orientering på hjemmesiden. Ved samme lejlighed kan der lægges besked på Facebook. Vandværket har ikke en profil på Facebook, så derfor kan den ikke selv lægge en besked direkte på det medie. Desuden fremgår der ikke adresser på mediet og fremstår dermed anonymt.

Eksempler på unormal vandforsyning:

 • En forbruger klager over vandkvaliteten
 • Brud på større ledninger
 • Kontrollen med vandkvaliteten påviser en forurening
 • Hærværk eller indbrud på vandværkets ejendom
 • Trafikuheld med udslip af kemikalier
 • Indberetning af sygdomstilfælde fra de lokale læger til embedslægen

05: Handleplan ved unormal vandforsyning

Formål

Ved at følge handleplanen opnås der større sikkerhed for, at afhjælpningen af driftsforstyrrelserne udføres effektivt og korrekt.

Nedenstående er retningslinier. I hvert enkelt tilfælde skal situationen vurderes.

Beskrivelse og ansvar:

Ved rørbrud på ledninger

 • Vandværkspasser tilkalder VVS og/eller anden nødvendig assistance.
 • Ledningskort undersøges med henblik på at finde de ventiler, som skal lukkes.
 • Følsomme forbrugere kontaktes i hht. liste.
 • Hvis bruddet kan afhjælpes i tidsrummet 23:00-06:00 kontaktes følsomme forbrugere eller andre berørte forbrugere som udgangspunkt ikke. Dog kan der ligges en besked ud på hjemmesiden m.m. via portalbestyren.
 • Ved opstart for at genetablere trykket i ledningsnettet, tilstræbes der at lukke langsom op for trykket igen. På udsatte ledninger, eksempelvis Skovstedvej og Rimmersvej, kan der ske en udskylning ved en egnet målerbrønd for enden af hovedledningen. Der er ingen egnede brandhaner til rådighed.
 • Idet det må forventes der går mange år – 5-10 år mellem disse hændelser, så vil der ikke p.t. blive etableret faste udskylningsbrønde der skal vedligeholdes.

Ved henvendelser om misfarvet vand

 • Ved henvendelser om misfarvet vand skal mulig årsag meddeles: ”Misfarvet vand kan være forårsaget af tryk- eller flowændringer i ledningsnettet, evt. i egen installation/ledning” (normalt hvis kunden har været væk i en periode).
 • I første omgang beder man kunden om at lade vandet løbe i cirka 5 minutter. Er der tegn på, at misfarvningen aftager, fortsætter kunden med at skylle ud. Er der ingen tegn på at misfarvningen aftager skal kunden henvende sig igen.
 • Det er vigtigt, at forbrugerens adresse noteres.
 • I samme forbindelse skal forbrugeren orienteres om de skal få husets filtre renset, og de kan i den forbindelse kontakte en VVS-er. Regelsættet for det står i Fællesregulativet på vandværkets hjemmeside.
 • Såfremt kunden henvender sig igen, kan det overvejes udskylning i egnede steder på hovedledningen, det skal dog overvejes nøje idet det kan forværre situationen for andre forbrugere på samme ledningstreng. .
 • Ved flere henvendelser om misfarvet vand lokaliseres området og – hvis relevant – kontaktes følsomme forbrugere. Ligeledes informeres der på vandværkets hjemmeside eller via SMS-service.
 • SRO anlægget kontrollers for større flowændringer. Rentvandstankene inspiceres ligedes, det gøres via de etablerede ko-øjer.
 • Nødvendige tiltag udføres, efter ovenstående rækkefølge og noteres i mappe i mailboksen.

Ved henvendelser om dårlig smag og lugt

 • I første omgang beder man kunden om at lade vandet løbe i cirka 5 minutter. Er der tegn på, at lugten/smagen aftager, fortsætter kunden med at skylle ud. Er der ingen tegn på at lugten/smagen aftager skal kunden ringe igen.
 • Ringer kunden igen skal drikkevandet undersøges hos kunden. Såfremt der konstateres dårlig smag/lugt kontrolleres hos naboen, om det er et generelt problem i området eller om problemet ligger hos kunden.
 • Hvis vandet vurderes til have smags- eller lugtgener undersøges drikkevandet på vandværket.
 • Er generne til stede på vandværket kontaktes Eurofins for prøvetagning på vandværket.
 • Vandværket forsøges taget ud af drift. Dog kun hvis vandforsyningen kan opretholdes, f.eks. vha. KEMIC.
 • Hvis der ikke er gener på vandværket, men kun hos kunden, så kontaktes laboratoriet for prøvetagning hos kunden.
 • Ved et stigende antal henvendelser fra kunder betegnes det som en truet forsyningssituation og alarmeringsplanen følges.

Ved påvisning af overskridelse af kritiske parametre i vandprøverne

 • Ved overskridelse af kravværdi på kritiske parametre (f.eks. mikrobiologi) kontaktes Skanderborg Kommunes Miljøafdeling.
 • Vandværket bestiller en ny prøvetagning.
 • Skanderborg Kommune inddrager Styrelsen for patientsikkerhed og afhængig af situationen følges alarmeringsplanen for truet vandforsyningssituation eller krisesituation.

Ved henvendelse om kemikalieudslip

 • Ved henvendelse om udslip af olie eller kemikalier nær vandværket eller vandværkets boringer (kildepladsen) ringes til alarmcentralen 112.
 • Alarmcentralen sørger for at rekvirere beredskab for at standse og afværge ulykken.
 • Situationen vurderes sammen med miljøvagten. Hvis det vurderes, at situationen kan medføre forurening af drikkevandet kontaktes laboratoriet for prøvetagning.
 • Vandværket forsøges taget ud af drift. Dog kun hvis vandforsyningen kan opretholdes, f.eks. vha. KEMIC.
 • Hvis der er risiko for, at drikkevandet kan være forurenet, så følges alarmeringsplanen for truet forsyningssituation eller krisesituation.

Ved hærværk eller indbrud på vandværket inkl. boringer

 • Ved hærværk eller indbrud på vandværkets ejendom undersøges skadens omfang.
 • Det vurderes, om der skal udsendes information.
 • Hvis der er tegn på, at der har været adgang til vandbehandlingen og hvis det vurderes at der kan være risiko for forurening kontaktes laboratoriet for prøvetagning.
 • Vandværket forsøges taget ud af drift. Dog kun hvis vandforsyningen kan opretholdes, f.eks. vha. KEMIC.
 • Er der synlige tegn på forurening, f.eks. kemikalier, pulver eller andet, hvor det vurderes, at det kan have direkte kontakt med drikkevandet, stoppes værket omgående.
 • Alarmeringsplanen for krisesituation følges.

Ved henvendelse vedr. sygdomstilfælde

 • Ved henvendelse der vedrører formodning om, at drikkevandet er årsag til sygdom gøres følgende notater:
  1. Tidspunkt for henvendelse
  2. Adresse og tlf. nr.
  3. Årsag til, at man formoder at sygdommen stammer fra vandet
  4. Hvilke tegn er der på forgiftning? (diarré, ondt i maven, opkast eller andet)
  5. Er der flere i husstanden, som er blevet forgiftet? (alder noteres)
  6. Har vedkommende været hos lægen? Hvis ja, noteres hvilken læge. Hvis nej beder man i første omgang om at opsøge læge.
  7. Har vandet på noget tidspunkt haft en anden smag/lugt/farve?
 • Hvis sygdommen ikke direkte kan relateres til drikkevandet meddeles det, ”at man har registreret henvendelsen, men at man ikke foretager sig yderligere, da dette er et enkeltstående tilfælde. Såfremt der kommer flere henvendelser, vil de blive kontaktet”.
 • Ved flere henvendelser vedrørende sygdomstilfælde, der er uafhængige af hinanden, kontaktes laboratoriet for prøvetagning.
 • Skanderborg Kommune kontaktes.
 • Skanderborg Kommune inddrager Styrelsen for patientsikkerhed og afhængig af situationen følges alarmeringsplanen for truet forsyningssituation eller krisesituation.
glryevandvaerk.jpg